Canvi Climàtic

Estudis estratègics de canvi climàtic per al sector agrari

Les previsions climàtiques apunten que el sector agrícola serà un dels més castigats, especialment al Mediterrani. Per aquesta raó l’Espigall ha desenvolupat un model de càlcul que permet determinar la idoneïtat actual i futura de tots els cultius agrícoles en un territori a partir de dades climàtiques i edafològiques i de les previsions climàtiques facilitades pels organismes oficials.

  

L’estudi més important que s’ha realitzat ha estat sobre 530.000 ha de l’Alt Pirineu.

El primer pas consisteix en calcular els tipus d’estiu, règim d’humitat i tipus d’hivern en l’actualitat i en qualsevol escenari futur.

Distribució del règim d’humitat actual                                                               En l’escenari 2030-50

A partir d’aquí s’aplica el model a cada cultiu en funció de la superfície agrària de l’àmbit.

Efectes sobre la distribució de cultius

               Vinya (situació actual)                                                                        Vinya en l’escenari 2030-50

 

 

També, es pot calcular les necessitat brutes de reg i les pèrdues o guanys de productivitat

Efectes sobre les demandes brutes de reg

               Ametller (situació actual)                                                                 Ametller en l’escenari 2030-50

 

 

Efectes sobre la productivitat

               Ametller (situació actual)                                                                 Ametller en l’escenari 2030-50

 

 

En darrer terme, el model permet fer optimitzacions de cultius en un territori a partir de diverses premises, com ara, mínim consum d’aigua del cultiu i màxim rendiment econòmic. En el cas que es presenta, es van optimitzar els ingressos bruts de cada parcel·la amb el mínim consum d’aigua.

 

Optimització de cultius en un territori

                (situació actual)                                                                 Escenari 2030-50